Privanet sijoituskohteena

Privanet-konserni on suomalainen, listaamattomien yritysten arvopapereiden välittämiseen ja yritysten rahoitusjärjestelyihin erikoistunut sijoituspalvelukonserni, joka palvelee yksityishenkilöitä ja yrityksiä pääliiketoiminta-alueenaan listaamattomien arvopapereiden markkinat. Konserni kehittää aktiivisesti omaisuusluokan tunnettuutta ja likviditeettiä ja panostaa voimakkaasti sekä ensi- että jälkimarkkinoiden kehittämiseen koko sijoitustoimialan eduksi. Konsernilla on laaja palveluvalikoima, jonka tarkoituksena on saattaa yhteen rahoitusta tarvitsevat yritykset ja sijoittajat.

Privanet-konserniin kuuluvat emoyhtiö Privanet Group Oyj ja sen täysin omistamat tytäryhtiöt Privanet Capital Markets Oy sekä Privanet Securities Oy. Privanet Capital Markets Oy keskittyy liikkeeseenlaskujen järjestämiseen, kaupankäyntiin rahoitusvälineillä omaan lukuunsa sekä listaamattomien arvopapereiden välittämiseen. Privanet Securities Oy keskittyy puolestaan listaamattomien arvopapereiden Premarket-jälkimarkkinan ylläpitämiseen, rahoitusjärjestelyihin erityisesti joukkorahoituksella ja First North -markkinapaikan Hyväksytty Neuvonantaja -tehtäviin.

Privanet-konserni palvelee asiakkaita ympäri Suomen ja sillä on toimipisteet yhdeksällä paikkakunnalla. Lisäksi Privanet-konserniin kuuluvan Privanet Securities Oy:n Norjaan perustama sivuliike toimii Oslossa ja Bergenissä. Konsernin toimintaa valvoo Finanssivalvonta.

 

Tilikausi 2018

Toimintaympäristö

Puolivuotiskatsauksen yhteydessä Yhtiö totesi, että riskit osakemarkkinoiden ja taloussentimentin heikentymiselle loppuvuonna 2018 ovat merkittävät. Taustalla painoivat eskaloituva kauppasota USA:n ja Kiinan välillä sekä keskuspankkien kiristyvä rahapolitiikka. Myös talouskasvuennusteet ja ennakoivat indikaattorit olivat alkaneet heikentymään. Yhtiön näkemys oli varsin oikea ja osakemarkkinoilla nähtiin hyvin turbulentti loppuvuosi ja pelkoindeksiksikin nimitetty VIX-indeksi nousi loppuvuoden aikana ajoittain kriittisille tasoille.

Kauppasota ja keskuspankkipolitiikka säilynevät talouden teemana myös vuoden 2019 alkupuolella. Merkittäväksi talouden suunnan määrittäjäksi on nousemassa näiden rinnalle Brexitin toteutuminen. IMF on joutunut tammikuussa uudelleen laskemaan globaalia talouskasvuennustettaan. Suurin ennustelasku osuu juuri euroalueeseen ja Britannian EU-eron vaikeudet lienevät juuri viimeisen kasvuennusteen laskun takana. Edelleenkään talouskasvuennusteet eivät povaa varsinaista taloudellista taantumaa, mutta riski siihen on kasvanut ja niin kutsutut talouden yllätysindeksit ovat painuneet miinusmerkkisiksi sekä Euroopassa, USA:ssa että Kiinassa.

On selvää, että markkinoiden hermoilu vaikuttaa sijoittajien käyttäytymiseen myös uusilla rahoitussektoreilla, vaikka historiallinen korrelaatio on varsin löyhä esimerkiksi säänneltyjen osakemarkkinoiden ja listaamattomien arvopaperien välillä. Tämä tarkoittaa luonnollisesti sitä, että rahoituskierrosten tarjontaan ja arvopaperien myyntiin pitää panostaa entistä ponnekkaammin ja ammattitaitoisemmin.

Alkuvuosi on osoittanut, että niin sanottu ”deal flow” on edelleen vahvaa. Privanetille on tullut erittäin mielenkiintoisia kasvurahoitushankkeita suunnittelupöydälle ja AROUNDissa tullaan jälleen vuonna 2019 näkemään upeita kasvuyhtiöitä. Realinvest-palvelussa pöydällä on myös paljon uusia hankkeita ja ne ovat kokoluokaltaan aiempaa suurempia. Tämä osoittaa, että pankkirahoitukselle vaihtoehtoiset rahoitusmuodot ovat edelleen voimakkaassa kasvussa.

Privanet uskoo myös, että yhtiön uudelleen organisointi ja uuden strategian jalkauttaminen tuovat toivottua työrauhaa yhtiölle ja sen työntekijöille varmistaen pk-yhtiöille niiden tarvitsemaa rahoitusta. Siten Privanet antaa oman panoksensa yhteiskunnan vaurastumiseen ja menestymiseen ja varmistaa samalla oman asemansa olemalla tulevaisuudessakin merkittävä pk-yhtiöiden rahoittaja.

Privanet-konsernin liiketoiminta tilikaudella

Konsernin tulos vuoden 2018 osalta ei ollut odotusten mukainen. Liiketulosta painoivat muun muassa myyntituottojen heikentyminen, raskas kulurakenne sekä kertaluonteiset alaskirjaukset.

Konsernin liikevaihto eli sijoituspalvelutoiminnasta saadut tuotot olivat 8,29 miljoonaa euroa (13,97 miljoonaa euroa vastaavalla ajanjaksolla vuonna 2017). Liiketoiminnan kuluista suurin osa on hallintokuluja, jotka pääasiassa muodostuvat henkilöstökuluista. Henkilöstökulut olivat 4,69 miljoonaa euroa (4,25 miljoonaa euroa). Muut hallintokulut olivat 3,20 miljoonaa euroa (2,36 miljoonaa euroa) sisältäen muun muassa laki- ja konsultointipalveluihin ja markkinointiin liittyviä kuluja sekä IT-hallinnon ohjelmisto- ja ylläpitokustannuksia. Hallintokulut ovat kasvaneet hallinnon organisaation ja myyntihenkilöstön määrän kasvattamisen kautta tulleiden sekä erinäisiin hankkeisiin liittyvien laki- ja konsultointikulujen kasvun myötä. Myös konserniliikearvon poistot ovat kasvaneet seurauksena joulukuussa 2017 tehdystä konsernirakennemuutoksesta, jossa Privanet-konserni hankki tytäryhtiö Privanet Securities Oy:n koko osakekannan konsernin omistukseen. Kertaluonteiset rahoitusvarojen arvonalentumistappiot olivat yhteensä 1,31 miljoonaa euroa. Liiketulos laski näin ollen -3,37 miljoonaan euroon.

Vuonna 2018 rahoitusta kerättiin jälleen merkittäviä määriä suomalaisille kasvuyhtiöille. AROUND-alustan kautta kerättiin pääomia yhteensä noin 14 miljoonaa euroa. Kaikkiaan noin 2,5 toimintavuoden aikana alustan kautta on kerätty pääomia jo noin 52 miljoonaa euroa. Vahvaa kasvua on jatkanut myös Realinvest-palvelu. Vuoden 2018 aikana pääomia kerättiin alustalla jo yli 5 miljoonaa euroa. Palvelua on kehitetty pitkin vuotta ja näkyvin kehityshanke on ollut hajautusautomaatti, joka saadaan palveluun käyttöön heti alkuvuonna 2019. Muita kuin joukkorahoitusemissioita tehtiin yhteensä 53 miljoonaa euroa ja Privanetin jälkimarkkinapaikalla kaupankäyntivolyymi oli vajaa 11 miljoonaa euroa.

Privanet Securities Oy:n Norjaan perustaman sivuliikkeen toiminta käynnistyi tilikauden aikana. Sivuliike tarjoaa sijoituspalveluita AROUND-joukkorahoitusalustalla, jonka norjankielisen version kautta järjestetään rahoituskierroksia norjalaisille kasvuyhtiöille. Sivuliikkeen kustannusten ja tuottojen jakoa varten on perustettu yhteisyritys Privanet Norge AS sivuliikkeen paikallisten vastuuhenkilöiden kanssa. Suomessa uudet toimipisteet avattiin Hämeenlinnaan ja Äänekoskelle.