Hallitus ja johtoryhmä

Hallitus

Hallituksella on yleinen vastuu yhtiön ja sen tytäryhtiöiden hallinnosta sekä yhtiön toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitus vastaa siitä, että yhtiön kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on asianmukaisesti järjestetty. Hallitus vahvistaa yhtiön strategiaa, organisaatiota, kirjanpitoa sekä sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa koskevat periaatteet sekä nimittää yhtiön toimitusjohtajan. Hallituksen kokous on päätösvaltainen, kun läsnä on enemmän kuin puolet sen jäsenistä. Toimitusjohtaja vastaa yhtiön strategian toteuttamisesta ja yhtiön juoksevien asioiden hoitamisesta hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti.

Yhtiö ei ole perustanut luottolaitoslain mukaisia valiokuntia, koska erillisten valiokuntien perustamista ei ole katsottu yhtiön liiketoiminnan laatu ja koko huomioon ottaen tarpeelliseksi, eikä yhtiöllä ole lain mukaan siihen velvollisuutta.

Yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään kolme ja enintään seitsemän varsinaista jäsentä, jotka valitaan varsinaisessa yhtiökokouksessa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä päättyväksi toimikaudeksi.

Yhtiön hallituksessa on viisi jäsentä:   

Timo T. Laitinen, puheenjohtaja
Mika Lehtimäki, jäsen
Tommi Lindfors, jäsen
Jonas Lindholm, jäsen
Kim Wiio, jäsen

Hallituksen jäsenet ovat riippumattomia Yhtiöstä ja sen toimivasta johdosta. Hallituksen jäsenistä Timo T. Laitinen ja Mika Lehtimäki ovat riippumattomia myös Yhtiön merkittävistä, yli 10 % osakkeista ja äänistä omistavista osakkeenomistajista.

Timo T. Laitinen on toiminut yhtiön hallituksen jäsenenä 31.3.2017 lähtien ja puheenjohtajana 11.12.2018 lähtien. Hänellä on toimitusjohtajakokemusta Helsingin Pörssi Oy:stä, eQ Pankki Oy:stä ja ORAL Hammaslääkärit Oyj:stä. Yritysjärjestelykokemusta Laitisella on vajaasta kolmestakymmenestä yrityksestä. Vuodesta 2006 lähtien Laitinen on toiminut hallitusammattilaisena ja yksityisenä sijoittajana. Hän on koulutukseltaan diplomi-insinööri. Laitinen omistaa 10 000 Yhtiön osaketta.

Mika J Lehtimäki toimii yhtiön hallituksen jäsenenä 27.3.2019 alkaen. Hän on asianajaja ja Asianajotoimisto Trust Oy:n perustajaosakas. Lehtimäki on hoitanut vuodesta 2000 alkaen kotimaisia sekä rajat ylittäviä yritys- ja rahoitusjärjestelyjä ja toimii johdon neuvonantajana useille institutionaalisille sijoittajille ja yhtiöille, mukaan lukien Mash Group Oyj:lle, joka on Yhtiön merkittävä osakkeenomistaja. Hän toimii lisäksi Oxfordin Yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa rahoitus- ja yhtiöoikeuden, rahoituksen ja peliteorian tutkijana. Koulutukseltaan Lehtimäki on oikeustieteen maisteri (Helsinki), M. Jur (Oxford) ja M.St (Oxford). Hän ei omista yhtiön osakkeita tai muita arvopapereita.

Tommi Lindfors toimii Yhtiön hallituksen jäsenenä 27.3.2019 alkaen. Hän on koulutukseltaan kauppatieteiden maisteri. Lindfors on Yhtiön suurimman omistajan Mash Group Oyj:n perustaja, merkittävin osakkeenomistaja ja hallituksen puheenjohtaja, ja on toiminut johtotehtävissä Mash-konserniin kuuluvissa yhtiöissä vuodesta 2007. Aiemmin hän on toiminut ABB-konsernin sekä OP-Pohjolan palveluksessa. Mash Group Oyj:n omistusosuuden lisäksi Lindfors omistaa määräysvaltayhtiönsä Mash Services Oyj:n kautta 10 553 Yhtiön osaketta.

Jonas Lindholm toimii Yhtiön hallituksen jäsenenä 27.3.2019 alkaen. Hän on koulutukseltaan diplomi-insinööri ja hän on työskennellyt kansainvälisten suuryritysten strategian ja rahoituksen parissa yli 30 vuotta. Lindholm on Yhtiön suurimman omistajan Mash Group Oyj:n hallituksen jäsen ja on toiminut Mash-konserniyhtiöiden johtotehtävissä vuodesta 2010 alkaen. Aiemmin hän on toiminut Pöyryllä strategia- ja rahoituskonsultoinnin johtajana, KPMG:llä riskienhallinnan liiketoiminta-alueen johtajana sekä ABB:llä useissa johtotehtävissä. Hän on myös Oxford Leadership Academyn perustajajäsen. Lindholm ei omista Yhtiön osakkeita Mash Group Oyj:n omistusosuuden ohella.

Kim Wiio on Yhtiön toiseksi suurimman osakkeenomistajan Mininvest Oy:n perustaja ja omistaja, joka valittiin Yhtiön hallitukseen 14.6.2019. Sijoittaja ja hallitusammattilainen Wiio on koulutukseltaan oikeustieteiden kandidaatti ja on vuodesta 2001 lähtien toiminut St1 Nordic -konserniyhtiöiden johtotehtävissä. Vuosina 2007-2018 Wiio toimi St1 Nordic -konsernin toimitusjohtajana ja nykyisin sen hallituksen jäsenenä. Määräysvaltayhtiönsä Mininvest Oy:n kautta Wiio omistaa 1 400 000 Yhtiön osaketta.

 

Johtoryhmä

Yhtiön johtoryhmä tukee toimitusjohtajaa yhtiön operatiivisessa johtamisessa. Johtoryhmä toimii valmistelevana ja neuvoa-antavana toimielimenä sekä hoitaa hallituksen ja toimitusjohtajan sille antamia tehtäviä. Yhtiön toimitusjohtaja nimittää johtoryhmän jäsenet.

Yhtiön johtoryhmään kuuluvat:

Karri Salmi, toimitusjohtaja, Privanet Group Oyj
Johanna Hurskainen, talousjohtaja, Privanet Group Oyj
Ollipekka Vahvaselkä, sijoitusjohtaja, Privanet Group Oyj

Karri Salmi on toiminut Yhtiön toimitusjohtajana 1.10.2017 alkaen, ja toimi hallituksen jäsenenä syksystä 2017 kevääseen 2019. Tätä ennen Salmi toimi Privanet Securities Oy:n (ent. Privanet Pankkiiriliike Oy) hallituksen jäsenenä vuodesta 2012 lähtien. Ennen Privanet-konsernin yhtiöitä Salmi toimi Investo Omaisuudenhoito Oy:n toimitusjohtajana sekä johtajana ja hallituksen jäsenenä eQ Turku Omaisuudenhoito Oy:ssä. Vuosina 2000-2007 Salmi työskenteli johtajana OP-Privatessa. Koulutukseltaan Salmi on valtiotieteiden maisteri. Valmistumisensa jälkeen Salmi on suorittanut muun muassa OP-esimies koulutusohjelman. Salmi omistaa määräysvaltayhtiönsä Aava Capital Oy:n, jonka hallituksen puheenjohtajana hän toimii, 470 116 Yhtiön osaketta.

Johanna Hurskainen on toiminut Yhtiön talouspäällikkönä 1.2.2016 lähtien ja talousjohtajana 1.10.2016 lähtien. Ennen Privanet Groupia Hurskainen on kerryttänyt laajaa kokemusta muun muassa kansainvälisten yhtiöiden talous- ja rahoitusosaston tehtävissä.  Koulutukseltaan Hurskainen on kauppatieteiden maisteri. Hurskainen tai hänen lähipiirinsä eivät omista Yhtiön liikkeeseenlaskemia rahoitusvälineitä.

Ollipekka Vahvaselkä on toiminut Privanet-konsernin yhtiöissä sijoitusjohtajana vuodesta 2014 lähtien. Aiemmin hän toimi riippumattomana konsulttina ja salkunhoitajana perustamassaan Oy Fjälldal Kapital Ab:ssä, ja ennen sen perustamista 15 vuotta OP-ryhmän Markets-yksikössä useissa kaupankäynti- ja johtotehtävissä. Koulutukseltaan Vahvaselkä on kauppatieteiden maisteri. Vahvaselkä tai hänen lähipiirinsä eivät omista Yhtiön liikkeeseenlaskemia rahoitusvälineitä.