Hallitus ja johtoryhmä

Hallitus

Hallituksella on yleinen vastuu yhtiön ja sen tytäryhtiöiden hallinnosta sekä yhtiön toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitus vastaa siitä, että yhtiön kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on asianmukaisesti järjestetty. Hallitus vahvistaa yhtiön strategiaa, organisaatiota, kirjanpitoa sekä sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa koskevat periaatteet sekä nimittää yhtiön toimitusjohtajan. Hallituksen kokous on päätösvaltainen, kun läsnä on enemmän kuin puolet sen jäsenistä. Toimitusjohtaja vastaa yhtiön strategian toteuttamisesta ja yhtiön juoksevien asioiden hoitamisesta hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti.

Yhtiö ei ole perustanut luottolaitoslain mukaisia valiokuntia, koska erillisten valiokuntien perustamista ei ole katsottu yhtiön liiketoiminnan laatu ja koko huomioon ottaen tarpeelliseksi, eikä yhtiöllä ole lain mukaan siihen velvollisuutta.

Yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään kolme ja enintään seitsemän varsinaista jäsentä, jotka valitaan varsinaisessa yhtiökokouksessa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä päättyväksi toimikaudeksi.

Yhtiön hallituksessa on viisi jäsentä:   

Timo T. Laitinen, puheenjohtaja
Jorma Vanhanen, jäsen, varapuheenjohtaja
Sami Järvinen,  jäsen
Karri Salmi, jäsen
Sakari Tainio, jäsen

Hallituksen jäsenet ovat riippumattomia yhtiön merkittävistä, yli 10 % osakkeista ja äänistä omistavista osakkeenomistajista. Hallituksen jäsenistä Timo T. Laitinen, Jorma Vanhanen ja Sakari Tainio ovat riippumattomia Yhtiöstä sekä sen toimivasta johdosta.

Timo T. Laitinen on toiminut yhtiön hallituksen jäsenenä 31.3.2017 lähtien ja puheenjohtajana 11.12.2018 lähtien. Hänellä on toimitusjohtajakokemusta Helsingin Pörssi Oy:stä, eQ Pankki Oy:stä ja ORAL Hammaslääkärit Oyj:stä. Yritysjärjestelykokemusta Laitisella on vajaasta kolmestakymmenestä yrityksestä. Vuodesta 2006 lähtien Laitinen on toiminut hallitusammattilaisena ja yksityisenä sijoittajana. Hän on koulutukseltaan diplomi-insinööri. Laitinen omistaa 10 000 Yhtiön osaketta.

Karri Salmi nimitettiin Yhtiön toimitusjohtajaksi 1.10.2017 alkaen ja valittiin hallituksen jäseneksi 11.10.2017. Hän on toiminut myös Privanet Securities Oy:n hallituksen puheenjohtajana syksystä 2015 lähtien sekä Privanet Capital Markets Oy:n hallituksen puheenjohtajana syksystä 2017 alkaen. Tätä ennen Salmi on toiminut Privanet Securities Oy:n (ent. Privanet Pankkiiriliike Oy) hallituksen jäsenenä vuodesta 2012 lähtien. Aiemmin Salmi on toiminut Investo Omaisuudenhoito Oy:n toimitusjohtajana sekä johtajana ja hallituksen jäsenenä eQ Turku Omaisuudenhoito Oy:ssä. Vuosina 2000-2007 Salmi on työskennellyt johtajana OP-Privatessa. Koulutukseltaan Salmi on valtiotieteiden maisteri. Valmistumisensa jälkeen Salmi on suorittanut muun muassa OP-esimies koulutusohjelman. Salmi omistaa määräysvaltayhtiönsä Aava Capital Oy:n, jonka hallituksen puheenjohtajana hän toimii, 470 116 Yhtiön osaketta.

Sami Järvinen on yksi Yhtiön perustajajäsenistä. Hän on toiminut Yhtiön hallituksen puheenjohtajana Yhtiön perustamisesta alkaen elokuuhun 2012 saakka, ja hallituksen jäsenenä jälleen 25.6.2015 alkaen. Hän on toiminut myös Konsernin strategiajohtajana syksystä 2016 kesään 2018 sekä Privanet Capital Markets Oy:n (ent. Navi Group Oy:n) hallituksen jäsenenä ja toimitusjohtajana 29.7.2011-8.8.2012 välisenä aikana. Aiemmin, vuosina 2004-2010 Järvinen on toiminut päätoimisesti finanssialan ohjelmistojen ja riskienhallinnan konsulttitehtävissä oman yhtiönsä Finactu Oy:n kautta. Vuosina 2000-2004 hän on toiminut tutkijana ja tohtorikoulutusohjelmassa Helsingin kauppakorkeakoulussa (nyk. Aalto-yliopisto) rahoituksen laitoksella. Vuosina 1997-2000 Järvinen on työskennellyt muun muassa Nordea Pankki Suomi Oyj:ssä strukturoitujen tuotteiden parissa. Koulutukseltaan Järvinen on kauppatieteiden tohtori. Nykyään hän toimii päätoimisesti Siltaraha Oy:n talousjohtajana. Järvinen omistaa määräysvaltayhteisöidensä kautta 1 258 059 Yhtiön osaketta sekä Yhtiön liikkeeseenlaskemia joukkovelkakirjalainoja 200 000 euron nimellisarvosta.

Jorma Vanhanen on toiminut Yhtiön hallituksen jäsenenä 20.4.2016 alkaen. Vuosina 1990-2011 Vanhanen on toiminut Elcoteq Oyj:n johtotehtävissä ja pääomistajana. Hän on koulutukseltaan diplomi-insinööri. Vanhanen tai hänen lähipiirinsä eivät omista yhtiön liikkeeseenlaskemia rahoitusvälineitä.

Sakari Tainio on toiminut Yhtiön hallituksen jäsenenä 20.4.2016 alkaen. Tainio on työskennellyt Oy Russian Room Ltd:n palveluksessa vuodesta 1995 alkaen, aluksi talousvastaavana ja vuodesta 1996 lähtien toimitusjohtajana sekä hallituksen jäsenenä. Vuodesta 2006 alkaen Tainio on toiminut Nams Oy:n toimitusjohtajana ja hallituksen jäsenenä (vuodesta 2011 alkaen hallituksen puheenjohtajana) sekä vuodesta 2015 lukien Ansapoo Oy:n hallituksen puheenjohtajana. Vuosina 1989–1994 Tainio on työskennellyt vakuutuskonsulttina ja vuosina 1994–1996 vakuutusmeklarina. Tainio on koulutukseltaan kauppatieteiden maisteri. Tainio omistaa henkilökohtaisesti 55 540 Yhtiön osaketta, ja lähipiirinsä mukaan luettuna 222 180 Yhtiön osaketta.

Johtoryhmä

Yhtiön johtoryhmä tukee toimitusjohtajaa yhtiön operatiivisessa johtamisessa. Johtoryhmä toimii valmistelevana ja neuvoa-antavana toimielimenä sekä hoitaa hallituksen ja toimitusjohtajan sille antamia tehtäviä. Yhtiön toimitusjohtaja nimittää johtoryhmän jäsenet.

Yhtiön johtoryhmään kuuluvat:

Karri Salmi, toimitusjohtaja, Privanet Group Oyj
Johanna Hurskainen, talousjohtaja, Privanet Group Oyj
Kimmo Lönnmark, toimitusjohtaja, Privanet Securities Oy

Lisätietoja Karri Salmesta on esitetty edellä kohdassa ”Hallitus”.

Johanna Hurskainen on toiminut Yhtiön talouspäällikkönä 1.2.2016 lähtien ja talousjohtajana 1.10.2016 lähtien. Ennen Privanet Groupia Hurskainen on kerryttänyt laajaa kokemusta muun muassa kansainvälisten yhtiöiden talous- ja rahoitusosaston tehtävissä.  Koulutukseltaan Hurskainen on kauppatieteiden maisteri. Hurskainen tai hänen lähipiirinsä eivät omista Yhtiön liikkeeseenlaskemia rahoitusvälineitä.

Kimmo Lönnmark on toiminut Privanet Securities Oy:n toimitusjohtajana vuodesta 2013 alkaen. Hän toimii lisäksi Privanet Capital Markets Oy:n vt. toimitusjohtajana 1.1.2019 alkaen. Vuosina 2001-2013 Lönnmark on toiminut omaisuudenhoitajana Investo Omaisuudenhoito Oy:ssä,  eQ Pankki Oyj -konsernin yhtiöissä ja OP-Privatessa. Koulutukseltaan Lönnmark on oikeustieteiden maisteri, ja hän on suorittanut Certified EFFAS Financial Analyst -tutkinnon. Lönnmark omistaa määräysvaltayhteisönsä PA Holdings Oy:n, jonka hallituksen puheenjohtajana hän toimii, kautta 351 358 Yhtiön osaketta, ja lähipiirinsä mukaan luettuna 351 455 Yhtiön osaketta.