Strategia

Privanet Group Oyj:n strategiana on harjoittaa kannattavaa ja kasvavaa sijoituspalveluliiketoimintaa sekä kasvattaa edelleen listaamattomien yhtiöiden arvopapereiden tarjontaa ja kehittää niiden Premarket-jälkimarkkinapaikkaa vahvana toimijana Suomessa.

Lisäksi Yhtiön tavoitteena on hakea lähitulevaisuudessa kasvua myös EU-alueelta tarjoamalla kotimaisten listaamattomien yhtiöiden osakkeita ja velkakirjoja ulkomaisten sijoittajien merkittäviksi ja tekemällä jälkimarkkinakaupankäynti mahdolliseksi myös ulkomaisille sijoittajille.

Yhtiö on tehnyt voimakkaita panostuksia informaatiojärjestelmien kehitykseen ja osallistuu näin merkittävillä panostuksilla alan digitalisoitumiseen. Yhtiön yhtenä tavoitteena on olla myös sijoituspalvelualan johtava FinTech -toimija (finanssiteknologia). Kasvua haetaan ennen kaikkea sijoittajille tarjottavilla huolellisesti valittujen kohdeyhtiöiden osake- ja velkainstrumenteilla sekä panostamalla jälkimarkkinakaupan volyymien merkittävään kasvattamiseen.

Privanet Group Oyj pyrkii toteuttamaan strategiaansa muun muassa seuraavin toimenpitein:

  • Laajentamalla ja kasvattamalla jakeluorganisaatiota, niin työntekijöiden kuin sidonnaisasiamiesten määrää lisäämällä. Privanet Capital Markets Oy toimii jo usealla paikkakunnalla Suomessa ja laajentumista pyritään jatkamaan edelleen systemaattisesti. Tavoitteena on tehostaa tukitoimintoja sekä lisätä henkilöstön määrää eri paikkakunnilla.
  • Yrityskaupoilla ja strategisilla järjestelyillä, joiden tavoitteena on joko jakeluorganisaation laajentaminen tai FinTech-rintamalla eteneminen sekä ensi- että jälkimarkkinoiden osalta niin kotimaassa kuin kansainvälisestikin.
  • Panostamalla osake- ja velkakirja-antien Internet-sivuston ja mobiiliteknologian kehittämiseen. Tällä palveluiden digitalisoinnilla ja automatisoinnilla mahdollistetaan kasvava määrä liikkeeseenlaskujen toteuttamisia kustannustehokkuutta edistäen.
  • Pyrkimällä kasvattamaan Premarket-jälkimarkkinakaupan volyymia ja kohdeyritysten lukumäärää. Yhtiön tavoitteena on lisätä meklareiden määrää ja panostaa listaamattomien arvopaperimarkkinoiden tunnettuuden kasvuun.
  • Lisäämällä brändin tunnettavuutta kohdennettujen markkinointipanostusten avulla kautta Suomen.